Regulamin

Regulamin rezerwacji i wynajmu obiektów
Jarosławiec ul. Kasztanowa 15
Rusinowo ul. Calineczki 23

Osoby dokonujące rezerwacji i wypoczywające na terenie domów w Jarosławcu oraz Rusinowie akceptują postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązane są do jego przestrzegania.

Warunki rezerwacji

1. Rezerwacji można dokonać mailem na adres info@urlopnadmorzem.com.pl lub telefonicznie pod numerem +48 601 928 606.
2. Potwierdzenie zarezerwowanego terminu lub informacja o braku miejsc we wskazanym terminie wysyłane jest w ciągu 48 godzin na adres email wskazany przez Rezerwującego lub sms’em na numer telefonu podany przez klienta.

Warunki płatności

1. W ciągu 3 dni od dokonania rezerwacji Rezerwujący zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości 30% kwoty wynajmu zgodnej z terminem i ceną uzgodnioną na podstawie rezerwacji, przelewem na konto bankowe. W przypadku braku w/w wpłaty rezerwacja zostanie anulowana.
2. Płatności należy dokonać w formie przelewu na rachunek bankowy prowadzony przez BGŻ BNP PARIBAS: 38 2030 0045 1130 0000 1466 6470. Wpłata zadatku oznacza zapoznanie się i akceptację regulaminu.
3. Pozostała część kwoty wynajmu wraz z kaucją może być zapłacona gotówką w dniu przyjazdu przed wydaniem kluczy lub przelewem na konto bankowe przed przyjazdem.
4. Kaucja w wysokości 200 PLN pobierana jest na poczet uszkodzeń spowodowanych przez Najemcę. Zwracana jest w przypadku braku uwag przy odbiorze domu w ciągu 5 dni licząc od daty wyjazdu Najemcy na rachunek bankowy Najemcy, jeśli została wpłacona przelewem lub gotówką w dniu wyjazdu, jeśli wpłacona została gotówką.
5. W cenę wynajmu wliczona jest opłata klimatyczna według stawek obowiązujących w gminie Postomino. Pozostałe opłaty według cennika umieszczonego na stronie internetowej www.urlopnadmorzem.com.pl.

Rezygnacja z rezerwacji / zmiana rezerwacji

1. Nie dokonujemy zwrotu wpłaconego zadatku w razie niedotrzymania podanego terminu pobytu, rezygnacji lub skrócenia pobytu.
2. W przypadku zmiany wcześniejszej rezerwacji Rezerwujący powinien zgłosić zmianę pisemnie na podany adres mailowy. Zmiany terminu można dokonać tylko w przypadku wolnych innych terminów. Odpowiedź dotycząca możliwości zmiany przesłana będzie w ciągu 48 godzin. Termin pobytu w danym obiekcie można przedłużyć tylko w przypadku istnienia wolnych miejsc.

Przyjazd, przekazanie kluczy, wyjazd

1. Doba noclegowa rozpoczyna się od godz. 14:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godz. 10:00 w dniu wyjazdu.
2. Inne godziny przyjazdu/wyjazdu są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu.
3. W dniu przyjazdu Goście zobowiązani są do sprawdzenia czy w domku nie ma żadnych uszkodzeń. Wszelkie ewentualne uszkodzenia, braki należy zgłosić w dniu rozpoczęcia pobytu.
4. Przekazanie i zdanie domku następuje w obecności Wynajmującego i Najemcy
5. W domu znajdują się instrukcje obsługi urządzeń i sprzętów znajdujących się w obiekcie.

Szkody / skargi

1. Wszelkie szkody, usterki, awarie i uwagi w trakcie pobytu powinny być natychmiast zgłoszone Wynajmującemu.
2. Jeżeli w trakcie pobytu klienta dojdzie z jego winy do uszkodzenia lub zaginięcia części wyposażenia domu lub uszkodzenia elementów wykończenia lub umeblowania domu, Wynajmujący zastrzega sobie prawo dochodzenia od Najemcy pokrycia strat przewyższających wartość wpłaconej kaucji.
3. Przekazywane domy są umeblowane, wyposażone i posprzątane. Na osobach, które przyjęły dom spoczywa obowiązek dbania o powierzone mienie.
4. Wizyty gości możliwe są tylko po uzgodnieniu z właścicielami.
5. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do godziny 6.00.
6. W przypadku zgubienia klucza do drzwi wejściowych domu, Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 150zł.
7. W przypadku zgubienia klucza do drzwi wejściowych pokoi, bram, furtki Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50zł.
8. Goście korzystający z usług obiektu zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb Wynajmującego.
9. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domu zabronione jest:

  • palenie tytoniu
  • używanie otwartego ognia, świec
  • wyrzucanie niedopałków, popiołu do kosza
  • używanie grzałek, kuchenek gazowych i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia domu, z
  • wyjątkiem zasilaczy lub ładowarek do sprzętu elektronicznego posiadających certyfikat bezpieczeństwa
  • przechowywanie w pokojach materiałów łatwopalnych, żrących lub wydzielających przykrą woń
  • smażenie ryb z powodu zapachu, który trudno usunąć.

10. Nieprzestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz smażenia ryb wiąże się  z obciążeniem Wynajmującego kosztem ozonowania domku – dopłata 500zł.
11. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej zabronione jest rozpalanie ognisk na terenie posesji.
12. Grillowanie możliwe w miejscu do tego wyznaczonym (betonowy grill).
13. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

Zerwanie umowy

1. W stosunku do osób zachowujących się niewłaściwie, zakłócających porządek, nieprzestrzegających ogólnie przyjętych norm dobrego zachowania Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy.
2. Maksymalna ilość miejsc noclegowych w domu wynosi 10. Przekroczenie dopuszczalnej liczby osób bez uprzedniego uzgodnienia w Wynajmującym i uiszczenia stosownej opłaty powoduje natychmiastowe zerwanie umowy z Najemcą.
3. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom: będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

Ogólne zasady korzystania z obiektu

1. Każdy z Najemców ma prawo do korzystania z obiektu w granicach określonych w niniejszym Regulaminie, pod warunkiem nienaruszania praw innych użytkowników oraz niepodejmowania czynności mogących zagrozić własności lub istocie prawa użytkowania.
2. Każdy z użytkowników jest odpowiedzialny w zakresie postanowień niniejszego Regulaminu za wszystkie osoby wspólnie z nim użytkujące obiekt.
3. Użytkownicy obiektu są zobowiązani dbać o otoczenie oraz zabudowania znajdujące się na terenie posesji oraz chronić je przed zniszczeniem.
4. Nie wolno przechowywać na terenie obiektu materiałów niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, łatwopalnych lub niedogodnych.

Ruch drogowy i parkowanie pojazdów

1. Postój pojazdów mechanicznych jest dopuszczalny tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
2. Gwarantujemy bezpłatne miejsca parkingowe dla max. 4 pojazdów.
3. Nie odpowiadamy za przedmioty wartościowe pozostawione w domkach oraz parkujące samochody. Gość przyjmuje do wiadomości, że parking znajdujący się na terenie posesji jest parkingiem niestrzeżonym.
4. Zabronione jest zatrzymywanie i postój samochodów w miejscach, które utrudniłyby swobodny dostęp do budynków pojazdom uprzywilejowanym.
5. Zabronione jest parkowanie pojazdów, które zanieczyszczają środowisko i obiekt (wycieki płynów eksploatacyjnych).
6. Zabronione jest parkowanie na terenie obiektu pojazdów nie posiadających ubezpieczenia OC oraz tablic rejestracyjnych.
7. Na terenie obiektu zabrania się parkowania samochodów o masie całkowitej powyżej 3,5 t oraz pojazdów specjalnych.
8. Postój wszelkich pojazdów na terenie obiektu niezgodnie z niniejszym Regulaminem, będzie skutkował usunięciem pojazdu z terenu obiektu na koszt właściciela.
9. Zaleca się szczególną ostrożność przy wjeździe i wyjeździe z obiektu. Wszelkie uszkodzenia spowodowane użytkowaniem pojazdów na terenie obiektu obciążają właściciela lub użytkownika pojazdu, który szkodę spowodował.
10. Zabrania się napraw pojazdów na terenie obiektu w sposób powodujący zaśmiecanie, hałas i nadmierne wydzielanie spalin.

Usuwanie nieczystości

1. Nieczystości należy wrzucać do pojemników specjalnie do tego celu przeznaczonych.
2. Osoby pozbywające się nieczystości dużych rozmiarów zobowiązane są zrobić to na własny koszt.
3. Ustawianie gabarytów przy pojemniku na odpady jest zabronione.

Zwierzęta domowe

1. Przyjmujemy psy i koty oraz inne zwierzęta powszechnie uznawane za zwierzęta domowe po wcześniejszym uzgodnieniu na etapie rezerwacji.
2. Nie pobieramy dodatkowych opłat za zwierzęta.

Zasady korzystania z placu zabaw

1. Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci i młodzieży.
2. Dzieci poniżej 7 lat mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod nadzorem rodziców lub opiekunów.
3. Z urządzeń na placu zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i zgodnie z regułami bezpieczeństwa.

Dane osobowe

1. Rezerwujący i Najemcy wyrażają zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Wynajmującego. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.
2. Rezerwujący i Najemcy mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:
a) niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy,
b) niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia stwierdzenia przez Usługobiorcę uchybienia, o którym mowa w pkt. 1.
3. Reklamacja powinna:
a) zostać złożona na adres siedziby Usługodawcy lub drogą korespondencji e-mailowej na adres info@urlopnadmorzem.com.pl lub osobiście niezwłocznie po stwierdzeniu uchybienia, o którym mowa w pkt.1,
b) zawierać imię, nazwisko i adres domku oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń,
c) zostać podpisana (w przypadku złożenia pisemnej reklamacji na adres siedziby Usługodawcy) oraz zawierać aktualne dane Usługobiorcy.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez usługodawcę w terminie 30 dni roboczych licząc od dnia jej doręczenia. Jeżeli reklamacja nie będzie mogła zostać rozpatrzona przez Usługodawcę we wskazanym terminie, Usługodawca powiadomi Usługobiorcę w przyczynach opóźnienia i przewidywanym czasie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku złożenia reklamacji w formie ustnej, Usługodawca dołoży starań w celu jej niezwłocznego rozpatrzenia.
5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Usługodawca jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie przyczyny odmowy i pouczyć Usługobiorcę o prawie odwołania się do właściwego Rzecznika Praw Konsumenta.
6. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, dostępu do Internetu.
7. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio właścicielowi. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu mogą nie zostać rozpatrzone.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin obiektu podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej oraz wywieszenie na tablicy informacyjnej na terenie obiektu.
2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy ogólne, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.